Soulmate, PelleP, Holebrook Sweden, Rosenvinge, Magnus, Primadonna, Martha de Chateau, Luin living

Ostoskori

Casabella mukana EOL:n Sotkamon luki-pilotissa

Casabella mukana EOL:n Sotkamon luki-pilotissa

Erilaisten oppijoiden liitto toteuttaa Oppimisen olohuoneen pilottia Sotkamossa. Casabella vastaa pilotin lukitestauksesta.

Olen toiminut pari vuosikymmentä erilaisissa erityisopetuksen tehtävissä: erityisopettajana, erityisopetuksen asiantuntijana, lukikuntouttajana, erityisluokanopettajana sekä projektivastaavana useammassa oppimisvaikeuksiin liittyvässä hankkeessa. Toimintaympäristöt ovat olleet hyvinkin erilaisia: isoja oppilaitoksia, ketteriä järjestöjä, pakkolaitoksia (vankila, suljettu kotikoulu ja sairaalakoulu) sekä vapaan sivistystyön toimijoita. Kaikkia näitä yhdistävä tekijä on lukitestaus, joka on aina kuulunut jollain tavalla osaksi työnkuvaani. 

Lukitesti onkin mielestäni merkittävässä roolissa silloin, kun puhumme lukemisen ja kirjoittamisen mahdollisista haasteista; testi ja sen tulos on erittäin tärkeä asiakkaalle itselleen, mutta myös ohjaavalle taholle ja kuntouttamisen toteuttajalle. 

Lukitestin kautta asiakas saa tietoa itsestään eli itsetuntemus lisääntyy, mutta se voi myös selittää omia aiempia tuntemuksia ja kokemuksia – ne saavat nimen. Oman kokemukseni mukaan asiakkaat kokevat tämän hyvin helpottavana, joten lukitesti vahvistaa myös itsetuntoa ja uskoa itseen, minäpystyvyyttä. 

Itse pidän erittäin tärkeänä, että testaus tekee näkyväksi myös asiakkaan vahvuuksia – mahdollisten taitojen puutteiden lisäksi. Näin saadaan tietoa, jonka pohjalle rakentaa uusia taitoja sekä osataan kohdentaa tuki oikealle tasolle ja oikea-aikaisesti. Lukitestin tulos antaa myös mahdollisuuksia erityisjärjestelyihin, esimerkiksi pääsykokeissa tai tenteissä niitä tarvitseville, jolloin osaamisen esille tuominen mahdollistuu ja kokonaistilanne muiden (opiskelijoiden) kanssa tasapuolistuu. 

Lukitestaamisella ei siis ole itseisarvoa, vaan testauksen on annettava asiakkaalle itselleen lisäarvoa ja johdettava johonkin, esimerkiksi omia perustaitoja vahvistavaan polkuun. Oppimisen olohuone on yksi tuen polkua tarjoava yksilöllinen ohjaus- ja oppimisympäristö. Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen olohuoneesta aikuinen saa henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista tukea omien perustaitojensa kehittämiseksi.

Minulla - ja yritykselläni - on ilo saada olla mukana Sotkamon Oppimisen olohuoneessa, joka toimii pilottina tämän syksyn ajan. Oppimisen olohuone pilotti toteutetaan yhteistyössä Sotkamon kunnan ja Sotkamon kansalaisopiston kanssa. 

Sotkamon pilotissa polkua lukitestauksesta kohdennettuun tukeen toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä - yhdessä asiakkaan kanssa. Oppimisvalmentaja kartoittaa lukitestin tarvetta yhdessä asiakkaan kanssa, minkä jälkeen he ottavat yhteyttä minuun sopiakseen testausajasta. Testit toteutetaan pääosin etänä, mutta tarpeen mukaan on valmius myös lähitestaukseen, jotta etätesti ei nosta kynnystä palvelun saamiseen. 

” Olin kotona, kun tein testin. Kotona oli helpompi tehdä tehtäviä, kun oli oma kone ja rauhallinen ympäristö. Tykkäsin tuosta etätestauksesta. Mä rupesin heti tekemään tehtäviä.  Etätyöskentely on mulle helppoa.  Mä kyllä vähän räätälöin sitä kolmatta tehtävää. Etänä on vapaus tehdä omalla lailla.” (Sotkamon pilotin asiakas)

 

Lukitestauksen jälkeen on palautekeskustelu, johon osallistuvat sekä asiakas että oppimisvalmentaja itseni lisäksi. Palautekeskustelussa käydään yhdessä läpi testin tulokset sekä se, mitä se tarkoittaa, esim. millaisia haasteita arjessa voi syntyä sekä miten niitä voi ratkaista – joko vahvistamalla taitoja tai luomalla kompensaatiokeinoja. Kolmikantaisella palautekeskustelulla halutaan varmistaa, että asiakas ei jää yksin, vaan saa tukea ja ohjausta oppimisvalmentajalta. Tavoitteena on myös antaa oppimisvalmentajalle vinkkejä tuen kohdentamiseen ja kompensaatiokeinojen löytämiseen sekä varmistaa tiedon siirtyminen (asiakkaan luvalla).

Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi